• بالابر ساختمانی ۱۵۰ کیلویی داربستی چرخشی

  مشخصات محصول : عنوان محصول: بالابر مصالح بر ساختمانی ۱۵۰ کیلویی داربستی سرعت بالابر: ۲۱ متر در دقیقه قدرت موتور…

 • بالابر ساختمانی مصالح بر ۲۰۰ کیلویی ثابت

  مشخصات محصول : عنوان محصول: بالابر مصالح بر ساختمانی ۲۰۰ کیلویی ثابت سرعت بالابر:  ۱۵ متر در دقیقه قدرت موتور…

 • بالابر حمل مصالح ۲۰۰ کیلویی داربستی چرخشی

  مشخصات محصول : عنوان محصول: بالابر مصالح بر ساختمانی ۲۰۰ کیلویی داربستی با بازوی کشویی سرعت بالابر: ۲۰ متر در…

 • بالابر ساختمانی ۲۰۰ کیلویی داربستی چرخشی

  مشخصات محصول : عنوان محصول: بالابر مصالح بر ساختمانی ۲۰۰ کیلویی داربستی سرعت بالابر: ۲۱ متر در دقیقه قدرت موتور…

 • بالابر مصالح بر ساختمانی ۲۰۰ کیلویی داربستی ۱۰۰ متری

  مشخصات محصول : عنوان محصول: بالابر مصالح بر ساختمانی ۲۰۰ کیلویی داربستی سرعت بالا سرعت بالابر: ۴۰ متر در دقیقه…

 • بالابر ساختمانی ۲۰۰ کیلویی جرثقیلی چرخشی

  مشخصات محصول : عنوان محصول: بالابر مصالح بر ساختمانی ۲۰۰ کیلویی داربستی جرثقیلی سرعت بالابر: ۲۱ متر در دقیقه قدرت…

 • بالابر مصالح بر ساختمانی ۳۰۰ کیلویی

  مشخصات محصول : عنوان محصول: بالابر مصالح بر ساختمانی ۳۰۰ کیلویی سرعت بالابر: ۲۳ متر در دقیقه قدرت موتور (کیلو…

 • بالابر ساختمانی مصالح بر ۳۰۰ کیلویی داربستی جرثقیلی

  مشخصات محصول : عنوان محصول: بالابر مصالح بر ساختمانی ۳۰۰ کیلویی داربستی سرعت بالابر: ۲۱ متر در دقیقه قدرت موتور…

 • بالابر ساختمانی مصالح بر ۳۰۰ کیلویی

  مشخصات محصول : عنوان محصول: بالابر مصالح بر ساختمانی ۳۰۰ کیلویی سرعت بالابر: ۲۳ متر در دقیقه قدرت موتور (کیلو…

 • بالابر ساختمانی جرثقیلی ۳۵۰ کیلویی چرخشی

  مشخصات محصول : عنوان محصول: بالابر ساختمانی جرثقیلی ۳۵۰ کیلویی سرعت بالابر: ۳۵ متر در دقیقه قدرت موتور (کیلو وات):…

 • بالابر مصالح بر ساختمانی ۵۰۰ کیلویی

  مشخصات محصول : عنوان محصول: بالابر مصالح بر ساختمانی ۵۰۰ کیلویی سرعت بالابر: ۲۲ متر در دقیقه قدرت موتور (کیلو…

 • بالابر ساختمانی مصالح بر ۵۰۰ کیلویی ۸۰ متری

  مشخصات محصول : عنوان محصول: بالابر مصالح بر ساختمانی ۵۰۰ کیلویی ۸۰ متری سرعت بالابر: ۲۳ متر در دقیقه قدرت…

 • بالابر ساختمانی مصالح بر ۵۰۰ کیلویی

  مشخصات محصول : عنوان محصول: بالابر مصالح بر ساختمانی ۵۰۰ کیلویی سرعت بالابر: ۲۳ تا ۲۹ متر در دقیقه قدرت…

 • بالابر ساختمانی ۸۰۰ کیلویی | بالابر مصالح بر

  مشخصات محصول : عنوان محصول: بالابر مصالح بر ساختمانی ۸۰۰ کیلویی سرعت بالابر: ۱۴ متر در دقیقه قدرت موتور (کیلو…

 • بالابر ساختمانی مصالح بر ۱۰۰۰ کیلویی (۱ تن) ایتالیایی

  مشخصات محصول : عنوان محصول: بالابر مصالح بر ساختمانی ۱۰۰۰ کیلویی سرعت بالابر: ۱۴ متر در دقیقه قدرت موتور (کیلو…

 • بالابر مصالح بر ساختمانی ۱۸۰۰ کیلویی ایتالیایی

  مشخصات محصول : عنوان محصول: بالابر حمل مصالح ساختمانی ۱۸۰۰ کیلویی سرعت بالابر: ۹ متر در دقیقه قدرت موتور (کیلو…

 • پایۀ بالابر ۵۰۰ کیلویی
 • پایۀ بالابر ۸۰۰ کیلویی
 • پایۀ بالابر ۳۰۰ کیلویی
بالابر ساختمانی ۱۵۰ کیلویی داربستی چرخشی
بالابر ساختمانی ۱۵۰[...]

مشخصات محصول : عنوان[…]

بالابر ساختمانی مصالح بر ۲۰۰ کیلویی ثابت
بالابر ساختمانی مصالح[...]

مشخصات محصول : عنوان[…]

بالابر حمل مصالح ۲۰۰ کیلویی داربستی چرخشی
بالابر حمل مصالح[...]

مشخصات محصول : عنوان[…]

بالابر ساختمانی ۲۰۰ کیلویی داربستی چرخشی
بالابر ساختمانی ۲۰۰[...]

مشخصات محصول : عنوان[…]

بالابر مصالح بر ساختمانی ۲۰۰ کیلویی داربستی ۱۰۰ متری
بالابر مصالح بر ساختمانی[...]

مشخصات محصول : عنوان[…]

بالابر ساختمانی ۲۰۰ کیلویی جرثقیلی چرخشی
بالابر ساختمانی ۲۰۰[...]

مشخصات محصول : عنوان[…]

بالابر مصالح بر ساختمانی ۳۰۰ کیلویی
بالابر مصالح بر ساختمانی[...]

مشخصات محصول : عنوان[…]

بالابر ساختمانی مصالح بر ۳۰۰ کیلویی داربستی جرثقیلی
بالابر ساختمانی مصالح[...]

مشخصات محصول : عنوان[…]

بالابر ساختمانی مصالح بر ۳۰۰ کیلویی
بالابر ساختمانی مصالح[...]

مشخصات محصول : عنوان[…]

بالابر ساختمانی جرثقیلی ۳۵۰ کیلویی چرخشی
بالابر ساختمانی جرثقیلی[...]

مشخصات محصول : عنوان[…]

بالابر مصالح بر ساختمانی ۵۰۰ کیلویی
بالابر مصالح بر ساختمانی[...]

مشخصات محصول : عنوان[…]

بالابر ساختمانی مصالح بر ۵۰۰ کیلویی ۸۰ متری
بالابر ساختمانی مصالح[...]

مشخصات محصول : عنوان[…]

بالابر ساختمانی مصالح بر ۵۰۰ کیلویی
بالابر ساختمانی مصالح[...]

مشخصات محصول : عنوان[…]

بالابر ساختمانی ۸۰۰ کیلویی | بالابر مصالح بر
بالابر ساختمانی ۸۰۰[...]

مشخصات محصول : عنوان[…]

بالابر ساختمانی مصالح بر ۱۰۰۰ کیلویی (۱ تن) ایتالیایی
بالابر ساختمانی مصالح[...]

مشخصات محصول : عنوان[…]

بالابر مصالح بر ساختمانی ۱۸۰۰ کیلویی ایتالیایی
بالابر مصالح بر ساختمانی[...]

مشخصات محصول : عنوان[…]